รับทำบัญชี

เราให้บริการรับทำบัญชีและยื่นเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล                                 

♥  บริการรับทำบัญชีและยื่นเสียภาษี  ♥

ค่าทำบัญชีเริ่มต้นเดือนละ  1,000  บาท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หากท่านไม่สะดวกในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี เรามีบริการยื่นแบบเสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาให้กับท่าน

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภงด.94)
 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.90)

 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริการยื่นและนำส่งภาษีรายเดือน

 • เราให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม( vat ) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีนิติบุคคลประจำปี
 • ให้คำแนะนำและวางแผนภาษีแก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30) และจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน
 • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงาน  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
 • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีวางแผนภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

บริการยื่นและนำส่งภาษีประจำปี

 • ให้บริการจัดทำและยื่นภาษี ประมานการรายได้ครึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
 • ให้บริการจัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
 • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
 • ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

 

บริการงานยื่นและนำส่งเงินสมทบรายเดือนประกันสังคม

 • ให้บริการยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งพนักงานเข้าทำงาน
 • ให้บริการจัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • ให้บริการยื่นแบบแจ้งพนักงานเข้า-ออก
 • ให้บริการการยื่นกองทุนทดแทนประจำปี
 • ให้บริการ รับ-ส่ง เอกสารประกันสังคม

 

บริการตรวจสอบบัญชี

 • ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี – งบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ให้บริการด้านการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชี
 • ให้บริการด้านการประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน
 • ให้บริการด้านการรายงาน ชี้แจงเหตุผล และเสนอรายงานการสอบบัญชี
 • บริการยื่นงบการเงินประจำปี ภงด.50 ,สบช.3 ,บอจ.5  นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร
 • บริการยื่นงบการเงินประจำปี ภงด.50 ,สบช.3 ,บอจ.5  นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร           

 

บริการวางแผนภาษี/ประกันสังคม  และอื่นๆ

 •  การตรวจสอบ  สำหรับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน คณะบุคคล  ห้างร้านต่างๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอย่างถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจ ว่าธุรกิจของท่านควรจะจดทะเบียนในรูปแบบใดเพื่อจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ไม่มีปัญหาภาษีย้อนหลังในภายหน้า
 • ให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารต่างๆ ตั้งแต่ ระบบบัญชีภายในๆ  องค์กรของท่าน
 • ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากร  และระเบียบต่างๆ  ของกรมสรรพากร
 • ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าพนักงานกรมสรรพากร  กรณีกิจการถูกเรียกตรวจสอบ

วางแผนประกันสังคม

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการว่าจ้างลูกจ้าง  และกฎหมายต่างๆ  เกี่ยวกับลูกจ้าง

บริการอื่นๆ

 • ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีอากร

 

″กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน  และส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและลงลายชื่อชื่อรับรองงบเพื่อส่งให้หน่วยราชการต่อไป″

♥  บริการรับทำบัญชีและยื่นเสียภาษี  ♥

ค่าทำบัญชีเริ่มต้นเดือนละ  1,000  บาท