บริการด้านกฎหมายและคดีความ


งานด้านกฎหมายหมายและคดีความ

– รับว่าความทั่วราชอาณาจักรฯ  ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีแรงงาน  คดีครอบครัว  ฯลฯ

– รับทำพินัยกรรมและนิติกรรมสัญญาทุกประเภท

– บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

– รับดำเนินการบังคับคดี