บริการด้านบัญชี

รับทำบัญชีในระยอง ตรวจสอบบัญชี วางแผนระบบบัญชี จ.ระยอง

สำนักงานบัญชีระยอง รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  คณะบุคคล  ทะเบียนการค้า และอื่นๆ  ในพื้นที่จังหวัดระยอง                                                                                                                              

 • ให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ให้บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • ให้บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )
 • ให้บริการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน
 • ให้บริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ
 • ให้บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 • ให้บริการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
 • ให้บริการจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม รายชื่อผู้ถือหุ้น
 • ให้บริการจดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน
 • ให้บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มในการจดทะเบียน ต่างๆ
 • ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน ต่างๆ
 • คัดหนังสือรับรอง
 • บริการรับส่งเอกสาร

 

 

♥  ♥  พิเศษ  !!  จดทะเบียนธุรกิจกับเรา  
ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก !!  ♥ ♥
บริการจดทะเบียนธุรกิจ  (ฟรีค่าบริการต่างๆ มากมาย)
 บริษัท  ( ทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1  ล้านบาท  )
ค่าบริการ  10,000  บาท  ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ( ทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1  ล้านบาท )
ค่าบริการ  6,000 บาท  ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก

*หมายเหตุ*   ราคานี้รวมค่าธรรมเนียม  ค่าตรายาง  ค่าทนายความรับรองลายมือชื่อ  ค่าจดทะเบียนประกันสังคม  และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว