ข้อดี-ข้อเสียของธุรกิจประเภทต่างๆ

»»เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของธุรกิจประเภทต่างๆ

 

รายละเอียด                      บุคลลธรรมดา                        ห้างหุ้นส่วนจำกัด                                บริษัทจำกัด

1.เงินลงทุน                     เงินทุนมีจำกัด                       ระดมทุนได้มากขึ้น                         ระดมทุนได้ง่ายและจำนวนมาก

2.ความรับผิด                   เต็มจำนวน                      เต็มจำนวน-กรณีไม่จำกัดความรับผิด         จำกัดเฉพาะมูลค่าที่ยังชำระไม่ครบ

3.การบริหาร                ตัดสินใจคนเดียว                       ปรึกษากับหุ้นส่วน                        บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

4.ผลกำไรขาดทุน           รับเพียงคนเดียว                       เฉลี่ยให้ผู้เป็นหุ้นส่วน                   จ่ายเป็นเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

5.อัตราภาษีเงินได้      ตามอัตราก้าวหน้าสูงถึง 35 %              15-20 %                                SME 15 – 20 %

6.ความน่าเชื่อถือ                  น้อย                                  ปานกลาง                                           มาก

 

 

♥  ♥  พิเศษ  !!  จดทะเบียนธุรกิจกับเรา  ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก !!  ♥ ♥

บริการจดทะเบียนธุรกิจ  (ฟรีค่าบริการต่างๆ มากมาย)

 บริษัท  ( ทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1  ล้านบาท  )  ค่าบริการ  10,000  บาท  ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก

 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ( ทุนจดทะเบียนไม่เกิน  1  ล้านบาท )  ค่าบริการ  6,000 บาท  ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก

*หมายเหตุ*   ราคานี้รวมค่าธรรมเนียม  ค่าตรายาง  ค่าทนายความรับรองลายมือชื่อ  ค่าจดทะเบียนประกันสังคม  และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว