วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 >>>  แบบ ภพ.01

เอกสารประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  มีดังนี้

 

1. แบบ ภ.พ.01  จำนวน 3 ฉบับ

2. สำเนาประจำตัวผู้เสียภาษี สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ

และ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน )

พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและรายละเอียดวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุุคคล)

4. ใบทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีบุคคลธรรมดา )

5. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของอาคาร พร้อมทะเบียนบ้านสถานประกอบการ

และหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผู้ให้เช่าหรือให้ความยินยอม

6. แผนที่ตั้งสถานประกอบการโดยสังเขป  พร้อม ภาพถ่ายสถานประกอบการ

7. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

♥ งานจดทะเบียนและบัญชี    ( ให้บริการจดทะเบียนพร้อมให้คำปรึกษา ) 

♥ นางสาวนลินี ลี้สุนทรไพศาล   

♥ โทร : 083-1131336 

♥ E-mail : jern_nalinee @ hotmail.com