สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี

งานกฎหมาย

  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักรฯ  ทั้งคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีแรงงาน  คดีครอบครัว  ฯลฯ
  • รับทำพินัยกรรม และทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
  • บริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารต่างประเทศ
  • รับดำเนินการบังคับคดี

 

งานบริการทางบัญชี

  • เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชีในธุรกิจต่างๆ
  • รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
  • รับยื่นเสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและวางแผนภาษีและระบบบัญชีภายในให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลกฎหมายรัษฎากรโดยผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

สำนักงานรัษฎากร กฎหมายและบัญชี   

26/8  หมู่  3  ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

งานกฎหมาย : 089-4065972  Email : tobratsadakorn@hotmail.com

งานบัญชี : 083-1131336  Email : jern_nalinee@hotmail.com